Archiwum miesiąca: luty 2017

Co u nas?

Zapisy w naszym przedszkolu Sowia 5 w Siemianowicach Śląskich cały czas trwają. Zapraszamy na specjalną promocję dla wszystkich rodziców, którzy podpiszą z nami umowę do czerwca 2017 roku.

oferta specjalna

Przedszkole Sowia 5 w Siemianowicach Śląskich ZAPRASZA 20.05.2017 w godz od 10-17 na II Siemianowickie targi Małych i Średnich Przedsiębiorstw .

Będziemy prezentować nasze przedszkole Sowia 5, można z nami porozmawiać, zapytać oraz zapisać swoją Pociechę.

Zapraszamy

przedszkole sowia 5 na targach przedsibiorców

Unia Europejska

 

Projekt Przedszkole Sowia 5 współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

OKRES REALIZACJI
Projekt realizowany jest w okresie od 01.06.2017 r. do 31.08.2018 r., w tym:
1) Adaptacja i wyposażenie (od 01.06.2017 r. do 31.08.2017 r.);
2) Bieżące funkcjonowanie (od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r.);
3) Zajęcia dodatkowe (od 01.09.2017 r. do 30.06.2018 r.);
4) Dokształcanie nauczycieli (od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r.).

CELE I PLANOWANE EFEKTY
Celem głównym Projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz zniwelowanie zdiagnozowanych deficytów u dzieci w wieku 3-6 z terenu Siemianowic Śląskich i okolic.
Wsparciem objętych zostanie 40 dzieci w wieku przedszkolnym, w tym 5 z niepełnosprawnościami, zamieszkałych m.in. na terenie Siemianowic Śląskich i okolic.
W ramach Projektu utworzonych zostanie 40 nowych miejsc przedszkolnych, w nowym przedszkolu Organizatora zlokalizowanym w Siemianowicach Śląskich, ul. Sowia 5.
WARTOŚĆ PROJEKTU
Całkowita wartość projektu: 819.729,23 zł, w tym:
dofinansowanie – 696.769,85 zł.

Rekrutacja do projektu Przedszkole Sowia 5

Do 31 lipca 2017 roku prowadzimy rekrutację do projektu Przedszkole Sowia 5, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Od 01.09.2017 do 31.08.2018 40 dzieci (w tym 5 z niepełnosprawnościami) zakwalifikowanych do udziału w projekcie objętych zostanie bieżącą opieką przedszkolną w ramach nowych miejsc utworzonych w placówce przy ul. Sowiej 5 w Siemianowicach Śląskich. Wszystkie dzieci objęte będą także wsparciem w postaci zajęć dodatkowych z terapii rytmiki, natomiast dzieci z niepełnosprawnościami dodatkowo uczestniczyć będą w zajęciach indywidualnych z zakresu terapii logopedycznej, pedagogicznej, psychologicznej, integracji sensorycznej, ręki, wczesnego wspomagania rozwoju. Opieka świadczona będzie na preferencyjnych warunkach.
Uczestnikiem projektu może zostać dziecko, które:
1. Zamieszkuje na terenie Siemianowic Śląskich lub w mieście/powiecie sąsiednim;
2. Jest w wieku przedszkolnym.

oraz dodatkowo w przypadku dziecka z niepełnosprawnością posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność wydane przez zespół z poradni psychologiczno-pedagogicznej lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.
Uwaga! Dziecko musi spełniać ww. kryteria w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie. Organizator informuje, iż najwcześniejszą możliwą datą rozpoczęcia udziału w projekcie jest 1 września 2017 r.
Szczegółowe informacje dotyczące projektu oraz zasad uczestnictwa znajdują się w Regulaminie rekrutacji.

Regulamin_rekrutacji_z_zalacznikami

Umowa_uczestnictwa_z_zalacznikami

 

__________________________________________________________________________

Zajęcia terapeutyczne w naszym Przedszkolu Sowia 5 w Siemianowicach Śląskich

 Terapia logopedyczna:

terapia logopedycznema na celu usunięcie / niwelowanie zaburzeń i wad wymowy oraz stymulowania rozwoju mowy. Zapobiega także psychologicznym skutkom zaburzeń/wad  wymowy, rozwija umiejętność komunikacji, wyrażania opinii i emocji. Podczas zajęć indywidualnych terapeuta ma możliwość skupienia uwagi na konkretnym dziecku i jego problemach oraz dobrania ćwiczeń do jego potrzeb.Zajęcia prowadzone indywidualnie 2 razy w tygodniu przez godz lekcyjna, zgodnie z zdiagnozowanym potrzebami.

Terapia pedagogiczna

zajmuje się niwelowaniem trudności w procesie rozwoju ( w tym m.in nauce samodzielności , umiejętności komunikowania się , zapamiętywania) czyli wyrównywaniem deficytów zdiagnozowanych obszarach. Podczas zajęć indywidualnych terapeuta ma możliwość skupienia uwagi na konkretnym dziecku i jego problemach oraz dobrania ćwiczeń do jego potrzeb. Zajęcia  prowadzone indywidualnie 1 w tygodniu godz lekcyjna zgodnie ze zdiagnozowanym potrzebami.

Terapia psychologiczna

skupia się w głównej mierze na sferze emocjonalnej, motywacyjnej i intelektualnej. W zależności od indywidualnych potrzeb pomaga m.in rozładowywać napięcia , motywować do działania , rozwijać empatię, nawiązywać prawidłowe relacje z otoczeniem. Podczas zajęć indywidualnych terapeuta ma możliwość skupienia uwagi na konkretnym dziecku i jego problemach oraz dobrania ćwiczeń do jego potrzeb.Zajęcia raz w tygodniu przez godz lekcyjna zgodnie ze zdiagnozowanym potrzebami.

Terapia integracji sensorycznej

obejmuje prace z dziećmi, które maja problemy rozwojowe( m.in trudności w uczeniu się , niepełnosprawność intelektualna, ruchowa)
Uczy właściwego reagowania na docierające bodźce. Podczas zajęć indywidualnych terapeuta ma możliwość skupienia uwagi na konkretnym dziecku i jego problemach oraz dobrania ćwiczeń do jego potrzeb.
Zajęcia prowadzone indywidualnie.

Terapia ręki

stosowana jest w pracy z dziećmi, u których występują problemy z motoryka kończyn górnych ( rak/ ręki ). Ma na celu zwiększenie sprawności ręki dłoni , palców do takiego stopnia, by dziecko mogło osiągnąć  samodzielność związana w wykonywaniem podstawowych codziennych czynności( ubieranie się , spożywanie posiłków) , a także zabawę i naukę
Podczas zajęć indywidualnych terapeuta ma możliwość skupienia uwagi na konkretnym dziecku i jego problemach oraz dobrania ćwiczeń do jego potrzeb.
Zajęcia indywidualne.

Zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci

zajmuje się pobudzaniem i stymulowanie. Psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka.
Podczas zajęć indywidualnych terapeuta ma możliwość skupienia uwagi na konkretnym dziecku i jego problemach oraz dobrania ćwiczeń do jego potrzeb.
Zajęcia indywidualne

Rytmika

zajęcia z rytmika w Siemianowicach Śl.To zajęcia umuzykalniające dziecko i stymulujące jego wszechstronny rozwój,
Podczas zajęć grupowych  terapeuta ma możliwość obserwacji jak dziecko funkcjonuje w grupie, a także uwzględnienia ćwiczeń wymagających współpracy dzieci ze sobą.
Zajęcia prowadzone będą grupowo 1 w tygodniu przez godz dla 3 grup.

Do naszego przedszkola zapraszamy dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie  kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną z takimi niepełnosprawnościami jak:

  • autyzm, w tym Zespół Aspergera.
  • niedowidzenie lub słabe widzenie,
  • niedosłuch lub słabe słyszenie,
  • upośledzenie umysłowe stopnia lekkiego,
  • niepełnosprawność ruchowa, w tym afazja

Oferta

      Godziny otwarcia:

Zapraszamy w godzinach od 7.00 do 17.00

wszystkie dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat

W roku szkolnym 2020/2021
opłata miesięczna w naszym przedszkolu wynosi 550 zł.

Obejmuje ona opiekę w godzinach zadeklarowanych przez rodziców w zawartej umowie, wyżywienie, zajęcia z języka angielskiego oraz rytmikę.

Cena czesnego obejmuje również:

zajęcia umuzykalniające
logorytmikę
bajkoterapię
zajęcia plastyczne,
dogoterapię
zajęcia sensoryczne
zajęcia metodą Weroniki Scherborne
Wszystkim dzieciom zapewniamy opiekę logopedyczną i psychologiczną (obserwacja,diagnoza, konsultacje),
a dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego zapewniamy terapię zgodną z zaleceniami specjalistów oraz naliczenie opłat miesięcznych tylko za posiłki.

 

Zapraszamy również dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, dla których przygotowaliśmy szeroki pakiet zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych oraz indywidualny system opiekuńczo – edukacyjny.

Rodzice dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności płacą tylko za wyżywienie dziecka. Opłaty dla pozostałych, nowo przyjętych dzieci znajdują się na głównej stronie

OFERTA SPECJALNA !

oferta specjalna

 

Kadra na Sowiej 5

„Dob­ry wycho­waw­ca, który nie wtłacza, a wyz­wa­la, nie ciągnie a wzno­si, nie ug­niata a kształtu­je, nie dyk­tu­je a uczy, nie żąda a za­pytu­je – przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil.” – Janusz Korczak

 

Nauczyciel w przedszkolu to osoba, która spędza z dzieckiem prawie tyle czasu co Rodzice. Jest dla dziecka autorytetem i wzorcem. Dlatego też musi to być osoba oddana, pełna zaangażowania i miłości, a jednocześnie doświadczona i wykwalifikowana.

Wszyscy wychowawczy z naszego przedszkola Sowia 5 w Siemianowicach Śląskich ukończyli studia wyższe o kierunku pedagogicznym.

Wszyscy są pełni pasji, zaangażowania i oddania. Z milionami pomysłów na kreatywną naukę i zabawę.

Poznajcie ich, oto

Kadra z Przedszkola Sowia 5

 

 mgr Beata Mazur Dyrektor Przedszkola

Dyrektor przedszkola

Wykształcenie: 

MBA – Master of Business Administration
Uniwersytet Śląski – Pedagogika specjalna
Główna Szkoła Handlowa w Warszawie – MBA
Certyfikat European Financial Planner, EFP EFPA
Akademia Ekonomiczna w Katowicach

Studia podyplomowe: Zarządzanie w Oświacie Terapia pedagogiczna
Specjalista wczesnego wspomagania
Terapeuta SI
Instruktor Masażu Shantala

Ukończyłam Uniwersytet Śląski w Katowicach wydział Pedagogika Specjalna. Ukończyłam również MBA na SGH oraz kilka studiów podyplomowych. Jestem szczęśliwą mamą Konrada
Zarówno na studiach, jak i w trakcie pracy zawodowej zdobyłam wiele doświadczeń dotyczących organizacji pracy z dziećmi, w czasie studiów odbyłam wiele praktyk w ośrodkach opiekuńczych małych dzieci, jak i w prowadzeniu przedszkola w ogóle. Prowadzę zajęcia terapeutyczne w naszym przedszkolu jak i diagnozuje pod względem Integracji Sensorycznej.

Współpracuje również z innymi przedszkolami, gdzie pozyskuje wiedzę praktyczną i wykorzystuję wiedzę teoretyczną. Bardzo zależy mi na szerokim rozwoju dzieci w żłobku, klubie malucha jak i przedszkolu.
Dodatkowo ukończone kursy certyfikowane:
Integracji Bilaternalnej,
praca metodą Glenna Domana
Smyko-multisensoryka ®

Pani Iga Dudzik

Iga Dudzik

Ukończyłam studia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, kierunek: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

Uwielbiam pracę z dziećmi, sprawia mi ona wiele radości, a postępy maluchów motywują mnie do ciągłego rozwoju. Podczas zajęć dbam o stworzenie przyjaznej, twórczej atmosfery – takiej, aby każde dziecko mogło uwierzyć  w siebie i mogło liczyć na moje wsparcie i pomoc.

Pracę z dziećmi uważam za pracę marzeń ponieważ daje mi wiele satysfakcji oraz radości. Podziwiam dzieci za ich szczerość i spontaniczność. Lubię patrzeć na radość dzieci w momentach kiedy zdobywają nową wiedzę oraz umiejętności, a także kiedy odkrywamy razem tajniki otaczającego świata.

Uśmiech na twarzy dzieci oraz czynione przez ich postępy są dla mnie najpiękniejszą życiową nagrodą.

Pani Iga prowadzi bajkoterapię w przedszkolu i logorytmikę w żłobku. Jest Z-cą Dyrektora

Pani Monika Gonciarz

Monika

ukończyła Uniwersytet Śląski w Katowicach – studia magisterskie – edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne oraz ukończyła zintegrowaną edukację wczesnoszkolną i oligofrenopedagogikę – prowadzi u nas zajęcia Trening Umiejętności Społecznych.
Prowadzi grupę najstarszą. 

Pani Anita Krawczyk 

Anita

pomoc nauczyciela – ukończyła studia pedagogiczne na kierunku opiekuńczo wychowawczym ma doświadczenie w pracy z dziećmi

Pani Paulina Kranc

pomoc nauczyciela, posiada doświadczenie w pracy z dziećmi

Kadra w Żłobku Sowia 5/Klubie Malucha

Pani Agnieszka Płuciennik

Agnieszka

opiekunka dziecięca – posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi. Posiada ukończony kurs animacji  oraz jest technikiem żywienia

Pani Barbara Kubica

Barbara Kubica

opiekunka dziecięca- posiada licencjat Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach – kierunek pedagogika przedszkolna, zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i opieka nad dziećmi do lat 3 – posiada kilkuletni staż w pracy z dziećmi

Pani Sylwia Krystek

opiekunka dziecięca – posiada ukończony kurs opiekunki dziecięcej – posiada 2 letni staż pracy w naszej placówce

W żłobku na Sowiej pracuje jako pomoc opiekunki, prywatnie jestem mamą
3- letniego syna Filipa. Posiada średnie wykształceni i ukończony I stopień szkoły muzycznej. W wolnych chwilach słucha dobrej muzyki, czyta dobre książki i aktywnie spędza czas z rodziną – ogólnie stara się cieszyć życiem.
Ukończony kurs opiekunki dziecięcej oraz doświadczenie w pracy z dziećmi.

Pani Karolina Roczyk

położna – Ukończony Śląski Uniwersytet Medyczny Wydział Nauk o Zdrowiu kierunek położnictwo – pracuje również w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym im prof.K.Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach jako położna Oddział Neonatologii.

Galeria Przedszkola Sowia 5

Już 1 września Przedszkole na ul. Sowia 5 w Siemianowicach Śląskich

przywita pierwszych przedszkolaczków. Małe sówki będą się mogły tutaj bawić, uczyć, poznawać przyrodę …..z pewnością będą również chętnie pozować do zdjęć. W tym miejscu będziecie to mogli zobaczyć.

Zapraszamy do Galerii Przedszkola Sowia 5 

A tak wygląda Wasze przedszkole:

Galeria Przedszkola Sowia 5

Nasz przedszkole Sowia 5 w Siemianowicach Śląskich od środka

Przedszkole w Siemianowicach

Przedszkole Sowia 5

przedszkole sowia 5

Przedszkole Sowia 5

Jadłospis

Posiłki, które będziemy podawać naszym podopiecznym będą przygotowane tylko i wyłącznie na bazie zdrowych produktów i dostosowane do potrzeb dzieci.

Będą podawane w taki sposób, aby nawet największy niejadek nie mógł nam odmówić.

Już od września będziecie mogli Państwo tutaj znaleźć pełen jadłospis na cały tydzień.

Zapraszamy serdecznie