Unia Europejska

 

Projekt Przedszkole Sowia 5 współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

OKRES REALIZACJI
Projekt realizowany jest w okresie od 01.06.2017 r. do 31.08.2018 r., w tym:
1) Adaptacja i wyposażenie (od 01.06.2017 r. do 31.08.2017 r.);
2) Bieżące funkcjonowanie (od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r.);
3) Zajęcia dodatkowe (od 01.09.2017 r. do 30.06.2018 r.);
4) Dokształcanie nauczycieli (od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r.).

CELE I PLANOWANE EFEKTY
Celem głównym Projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz zniwelowanie zdiagnozowanych deficytów u dzieci w wieku 3-6 z terenu Siemianowic Śląskich i okolic.
Wsparciem objętych zostanie 40 dzieci w wieku przedszkolnym, w tym 5 z niepełnosprawnościami, zamieszkałych m.in. na terenie Siemianowic Śląskich i okolic.
W ramach Projektu utworzonych zostanie 40 nowych miejsc przedszkolnych, w nowym przedszkolu Organizatora zlokalizowanym w Siemianowicach Śląskich, ul. Sowia 5.
WARTOŚĆ PROJEKTU
Całkowita wartość projektu: 819.729,23 zł, w tym:
dofinansowanie – 696.769,85 zł.

Rekrutacja do projektu Przedszkole Sowia 5

Do 31 lipca 2017 roku prowadzimy rekrutację do projektu Przedszkole Sowia 5, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Od 01.09.2017 do 31.08.2018 40 dzieci (w tym 5 z niepełnosprawnościami) zakwalifikowanych do udziału w projekcie objętych zostanie bieżącą opieką przedszkolną w ramach nowych miejsc utworzonych w placówce przy ul. Sowiej 5 w Siemianowicach Śląskich. Wszystkie dzieci objęte będą także wsparciem w postaci zajęć dodatkowych z terapii rytmiki, natomiast dzieci z niepełnosprawnościami dodatkowo uczestniczyć będą w zajęciach indywidualnych z zakresu terapii logopedycznej, pedagogicznej, psychologicznej, integracji sensorycznej, ręki, wczesnego wspomagania rozwoju. Opieka świadczona będzie na preferencyjnych warunkach.
Uczestnikiem projektu może zostać dziecko, które:
1. Zamieszkuje na terenie Siemianowic Śląskich lub w mieście/powiecie sąsiednim;
2. Jest w wieku przedszkolnym.

oraz dodatkowo w przypadku dziecka z niepełnosprawnością posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność wydane przez zespół z poradni psychologiczno-pedagogicznej lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.
Uwaga! Dziecko musi spełniać ww. kryteria w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie. Organizator informuje, iż najwcześniejszą możliwą datą rozpoczęcia udziału w projekcie jest 1 września 2017 r.
Szczegółowe informacje dotyczące projektu oraz zasad uczestnictwa znajdują się w Regulaminie rekrutacji.

Regulamin_rekrutacji_z_zalacznikami

Umowa_uczestnictwa_z_zalacznikami

 

__________________________________________________________________________