Archiwum kategorii: TERAPIA

Zajęcia terapeutyczne w naszym Przedszkolu Sowia 5 w Siemianowicach Śląskich

 Terapia logopedyczna:

terapia logopedycznema na celu usunięcie / niwelowanie zaburzeń i wad wymowy oraz stymulowania rozwoju mowy. Zapobiega także psychologicznym skutkom zaburzeń/wad  wymowy, rozwija umiejętność komunikacji, wyrażania opinii i emocji. Podczas zajęć indywidualnych terapeuta ma możliwość skupienia uwagi na konkretnym dziecku i jego problemach oraz dobrania ćwiczeń do jego potrzeb.Zajęcia prowadzone indywidualnie 2 razy w tygodniu przez godz lekcyjna, zgodnie z zdiagnozowanym potrzebami.

Terapia pedagogiczna

zajmuje się niwelowaniem trudności w procesie rozwoju ( w tym m.in nauce samodzielności , umiejętności komunikowania się , zapamiętywania) czyli wyrównywaniem deficytów zdiagnozowanych obszarach. Podczas zajęć indywidualnych terapeuta ma możliwość skupienia uwagi na konkretnym dziecku i jego problemach oraz dobrania ćwiczeń do jego potrzeb. Zajęcia  prowadzone indywidualnie 1 w tygodniu godz lekcyjna zgodnie ze zdiagnozowanym potrzebami.

Terapia psychologiczna

skupia się w głównej mierze na sferze emocjonalnej, motywacyjnej i intelektualnej. W zależności od indywidualnych potrzeb pomaga m.in rozładowywać napięcia , motywować do działania , rozwijać empatię, nawiązywać prawidłowe relacje z otoczeniem. Podczas zajęć indywidualnych terapeuta ma możliwość skupienia uwagi na konkretnym dziecku i jego problemach oraz dobrania ćwiczeń do jego potrzeb.Zajęcia raz w tygodniu przez godz lekcyjna zgodnie ze zdiagnozowanym potrzebami.

Terapia integracji sensorycznej

obejmuje prace z dziećmi, które maja problemy rozwojowe( m.in trudności w uczeniu się , niepełnosprawność intelektualna, ruchowa)
Uczy właściwego reagowania na docierające bodźce. Podczas zajęć indywidualnych terapeuta ma możliwość skupienia uwagi na konkretnym dziecku i jego problemach oraz dobrania ćwiczeń do jego potrzeb.
Zajęcia prowadzone indywidualnie.

Terapia ręki

stosowana jest w pracy z dziećmi, u których występują problemy z motoryka kończyn górnych ( rak/ ręki ). Ma na celu zwiększenie sprawności ręki dłoni , palców do takiego stopnia, by dziecko mogło osiągnąć  samodzielność związana w wykonywaniem podstawowych codziennych czynności( ubieranie się , spożywanie posiłków) , a także zabawę i naukę
Podczas zajęć indywidualnych terapeuta ma możliwość skupienia uwagi na konkretnym dziecku i jego problemach oraz dobrania ćwiczeń do jego potrzeb.
Zajęcia indywidualne.

Zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci

zajmuje się pobudzaniem i stymulowanie. Psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka.
Podczas zajęć indywidualnych terapeuta ma możliwość skupienia uwagi na konkretnym dziecku i jego problemach oraz dobrania ćwiczeń do jego potrzeb.
Zajęcia indywidualne

Rytmika

zajęcia z rytmika w Siemianowicach Śl.To zajęcia umuzykalniające dziecko i stymulujące jego wszechstronny rozwój,
Podczas zajęć grupowych  terapeuta ma możliwość obserwacji jak dziecko funkcjonuje w grupie, a także uwzględnienia ćwiczeń wymagających współpracy dzieci ze sobą.
Zajęcia prowadzone będą grupowo 1 w tygodniu przez godz dla 3 grup.

Do naszego przedszkola zapraszamy dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie  kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną z takimi niepełnosprawnościami jak:

  • autyzm, w tym Zespół Aspergera.
  • niedowidzenie lub słabe widzenie,
  • niedosłuch lub słabe słyszenie,
  • upośledzenie umysłowe stopnia lekkiego,
  • niepełnosprawność ruchowa, w tym afazja