Logorytmika

Logorytmika

Logorytmika jedna z metod stosowanych w logopedii i rehabilitacji osób z wadami słuchu. Ale nie tylko.

W praktyce pracy z dziećmi logorytmikę można definiować jako metodę wspomagania rozwoju mowy u dzieci w terapii i profilaktyce logopedycznej.

Metoda ta działa poprzez usprawnienie ruchowe, słuchowe i słowne z zastosowaniem elementów muzyki, w tym rytmu jako czynnika porządkującego.

Głównym zadaniem logorytmiki jest usprawnianie ruchowe i słuchowe z wykorzystaniem rytmu, który nadaje porządek przebiegu czasowego.

Logorytmika

pozwala na stymulowanie zarówno prawej jak i lewej półkuli mózgowej. Dzieje się tak,  ponieważ obie półkule w zakresie języka mają bardziej szczegółowe specjalizacje.

Lewa półkula odpowiada za:

– odbiór, identyfikacje oraz zróżnicowanie dźwięków mowy
– odnajdywanie rymów
– dokonywanie złożonych operacji słownych (werbalnych)

Prawa półkula natomiast odpowiada za:

– kontrolowanie intonacji, akcentu i rytmu wypowiedzi
– rozumienie słyszanych i czytanych (globalnie) rzeczowników konkretnych

W naszym żłobku i przedszkolu Sowia 5, podczas zajęć logorytmicznych realizujemy program

„Logorytmika – ruch, słuch, słowo”.

Program ten przeznaczony jest do wspierania rozwoju mowy. Do nabywania kompetencji językowych oraz komunikacyjnych u dzieci poprzez zabawy ruchowe, słuchowe i słowne.

Cele ogólne:

 • usprawnienie koordynacji wzrokowo-ruchowej, słuchowo-ruchowej, słuchowo-ruchowo-słownej
 • rozwój funkcji słuchowo-językowych w tym rozumienia, zasobu słownictwa, produkcji i norm gramatycznych
 • poprawa pamięci i koncentracji uwagi
 • korygowanie zaburzonych funkcji słuchowych
 • usprawnienie motoryczne w szczególności w zakresie pracy artykulatorów i rąk
 • rozwój kompetencji komunikacyjnych w szczególności wchodzenie w rolę nadawcy.

Dzięki zajęciom logorytmicznym dziecko rozwija i doskonali:

 • reakcje ruchowe na bodźce wzrokowe i/lub słowne
 • reakcje ruchowo-słowne, ruchowo-werbalne na bodźce wzrokowe i/lub słuchowe
 • koordynację słuchowo-ruchową
 • analizę i syntezę słuchową i wzrokową
 • koncentrację uwagi
 • pamięć sensoryczną, krótkotrwałą i długotrwałą
 • reakcje na bodźce dźwiękowe akustyczne i werbalne.

Niniejszy opis zajęć logorytmicznych został opracowany na podstawie „Podręcznika logortymika. Logorytmika – ruch, słów, słowo” autorstwa Ewy Bombol

Logorytmika